Hastürk Gıda - KVKK Politikası

Hastürk Gıda / KVKK Politikası

KVKK Politikası

 

HASTÜRK GIDA OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL BEYANNAMESİ
07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz HASTÜRK GIDA OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. (HASTÜRK) “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi KVKK ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde ve KVKK ’da belirtilen durumlar için işleyebilecektir. Şirketimiz olarak KVKK 10. maddesi uyarınca sizleri, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek istiyoruz.
1-Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
KVKK uyarınca,  HASTÜRK olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,  hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde doğru ve güncel olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.
2-Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Şirketimiz tarafından KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen ve aşağıda yer alan amaçlar dahilinde kişisel veriler işlenmektedir;
• Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Şirketimizin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
• Kişisel verilerin işlenmesinin Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Kişisel verilerin alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından işlenmesi,
• Kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesinin Şirketimizin veya veri sahiplerinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
• Veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
• Veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması.
KVKK ’nın 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:
• Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
• Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından,
işlenmektedir. Yukarıda belirtilen veri işleme şartlarının bulunmaması halinde ise şirketimiz tarafından veri işlenmesi için veri sahibinden açık rıza alınmaktadır.
Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen şartlar kapsamında,
 i) Şirketimiz tarafından bankacılık hizmetlerinin sunulması, 
 ii) Yerel mevzuata ve hakim şirketimizin tabi olduğu uluslararası mevzuata ve düzenleyici kuruluş düzenlemelerine uyum ve 
 iii) Suç gelirlerinin aklanması mevzuatı çerçevesinde oluşturulan müşteriyi tanıma ilkesine ilişkin grup politikaları ve grup risk yönetimi politikaları da dahil olmak üzere, tüm Hastürk Gıda Otomotiv İnşaat Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti politikalarına uyum, başta olmak üzere, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veriler işlenmektedir.
• Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; Şirketin İK politikalarına uygun şekilde İK operasyonlarının yürütülmesi, Şirketin İK politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması
• Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen, iletişime yönelik idari operasyonlar, hizmete yönelik operasyonlar Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi/iş ortağı (yetkili veya çalışanlar veya ortakları) değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işler yürütülmesi
• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilerimize önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası operasyonlar,
• Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi olarak sıralanabilmektedir.
3-Kişisel Verilerin Aktarılması
KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu KVKK Politikası’nın ‘’Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’’ başlığı altında gösterilen amaçlar ile kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklanabilir.
4-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Bankamız tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır.Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; veri sahiplerinin irtibat kurabileceği genel müdürlük ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar,elektronik işlem platformları, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla ile veya tahkikat yöntemiyle, ticari faaliyetlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle toplanmaktadır.Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (2) ve (3) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
5-Veri Sahibinin Hakları 
Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. Maddesi ile ise kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Şirketimiz bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup; işbu Beyan ile Şirketimiz söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanılacağı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir.
Veri Sahibi, Hastürk ’e başvurarak kendisiyle ilgili;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
Kişisel Veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklara ilişkin taleplerini, www.hasturkgida.com adresinde bulunan formu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak, Büğdüz Mah. Nenehatun Cad. No:6 Akyurt / ANKARA /Türkiye adresine göndererek ya da başvuru formunu imzalayarak info@hasturkgida.com e-posta adresi vasıtasıyla Şirketimize iletebilecektir.Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç 30(otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Saygılarımızla.
 
İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK BEYANI
İşbu Gizlilik Beyannamesi’nin amacı, veri sorumlusu HASTÜRK GIDA OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (‘’HASTÜRK’’) tarafından işletilmekte olan www.hasturkgida.com üzerinden temin edilen hizmetler sırasında site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (‘’Veri Sahibi’’) tarafından  HASTÜRK ile paylaşılan veya kurumun Veri Sahibi’nin siteyi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.
İşlenen Kişisel Verileriniz ve Toplanma Yöntemleri
HASTÜRK, site işleyişini daha iyi bir duruma getirmeyi amaçlamakta olup verilerinizi anonim hale getirilmiş bir biçimde,teknik iletişim dosyası olan çerezleri kullanarak (alan adı, gezilen sayfalar ve sitenin ne süreyle ziyaret edildiği bilgisi) toplanmaktadır.
Başvuru, şikayet ve iletişim formları, üzerinden girmiş olduğunuz ad, soyad, elektronik posta adresi, telefon numarası, Hastürk elektronik posta adreslerine iletilen bilgiler, İnternet protokol(IP) adresi, cihaz kimliği, benzersiz tanımlayıcı bilgisi, cihaz türü, reklam kimliği, benzersiz aygıt simgesi, internet sayfası görüntülemelerine ilişkin istatikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si internet log bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz, platformlarımız, internet ağımız ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığıyla gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesi gereğince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecektir.
Site üzerinde kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine ilişkin veri sahibinden alınan ayrı beyanlar veya bilgilendirmeler dahilinde farklı kişisel veri işleme süreçlerinin yürütülmesi mümkündür.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
HASTÜRK GIDA OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (‘’HASTÜRK’’), veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, verilen sermaye piyasası hizmetlerinin yürütülmesi, şikayet ve başvuruların karşılanması, istatistik ve pazarlama amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.
Hastürk ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.,6.,8. ve 9. Maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki şartların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.Bu durumlar aşağıda belirtilmiştir:
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Hastürk, Veri Sahibi’ne ait bilgileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri, Veri Sahibi’ne karşı taahhüt ettiği edimlerin ifası amacıyla kurumun hizmetlerinden faydalandığı barınma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri) , istatistik ve pazarlama hizmetleri alınan dış kaynak sağlayıcıları ve grup şirketleri gibi üçüncü kişilere söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olarak aktarılabilecektir.
Hastürk, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Beyannamesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Hastürk uygulamaların gizlilik beyannameleri ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi
Hastürk, kişisel verileri genellikle Veri Sahiplerinden edinmekle birlikte KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizi toplamaktadır.
KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız 
Veri Sahibi, Hastürk’e başvurarak kendisiyle ilgili;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
Kişisel veri sahipleri, bu politikanın yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini www.hasturkgida.com adresinde bulunan formu doldurarak, ıslak ,imzalı olacak şekilde Büğdüz Mah. Nenehatun Cad. No:6 Akyurt / ANKARA /Türkiye adresine göndererek Şirketimize iletebilecekleri gibi başvuru formunu imzalayarak info@hasturkgida.com elektronik posta adresine iletebilecektir. Kişisel Veri Sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak  kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.
 
Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Hastürk, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri,sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.
Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler
Hastürk, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Beyannamesinde ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.Veri Sahiplerine ait verilerin toplandığı Site tarayıcınız vasıtasıyla uygulamada olan şifreleme modülüyle şifrelenmektedir.Site, uluslar arası çapta tanınır kurumlar tarafından tanına şifreleme sertifikasına sahiptir.
Tarafımızdan, kullanıcıların web sitemizdeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi veriler otomatik olarak toplanmaktadır. ’’Cookie’’ adlı teknoloji kullanılarak elde edilen veriler istatistiksel bilgilerdir. Bu teknoloji ile amaçlanan, kullanıcıların ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretlerinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyası olan bu ‘’cookie’’leri kabul eder biçimde tasarlanmıştır. Ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.
Web Sitesi Çerez (Cookie) Kullanımı
Hastürk, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla, kullanıcıların web sitemizdeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir ‘’cookie’’ ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Sonrasında kullanıcıya web sitesinde ya da görüntülü reklam ağındaki diğer sitelerde ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir.
Saygılarımızla.
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI’NDA İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
(ÇALIŞAN VE ÇALIŞMA ADAYLARI)
HASTÜRK GIDA OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. İnsan Kaynakları Departmanı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kişisel Verilerinizin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine azami önem vermekte, tüm planlamalarımızda, süreçlerimizde ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket etmekteyiz. 
Özel hayatın gizliliğinin temeli olan Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlamak doğrultusunda değerlendirmemekte, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız.
Bu bilinçle İnsan Kaynakları Departmanı olarak, Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesi için tüm idari ve teknik tedbirleri alıyoruz. Veri gizliliğinizin gözetilmesi, politikaya uyum sağlanması ve çalışanlarımızın da bu konudaki farkındalığının yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yapmakta, yeni başlayan çalışanlarımız için uyum süreçlerini işletmekte ve gerekli düzenlemeleri yapmaktayız.
Kişisel Verileriniz İçin Örnekler; 
Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, ev adresiniz, vatandaşlık numaranız (TC kimlik numaranız), ehliyet seri numaranız, kimlik seri numaranız, telefon numaralarınız, motorlu taşıt plakanız, pasaport numaranız, özgeçmişiniz, parmak iziniz,e-posta adresiniz, sağlık bilgileriniz ve kayıtlarınız, sağlık verileriniz, röntgen, MR gibi sağlık kurumu kayıtlarınız, kan grubunuz, ülke-şehir-posta kodunuz, yaşınız, cinsiyetiniz, adli sicil kaydınız, banka hesap numaranız, akademik bilgileriniz,CV, medeni durumunuz, çocuklarınıza ait bilgileriniz, acil durum bilgileriniz, engellilik durumunuz, askerlik kayıtlarınız vb.
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri nelerdir?
Şirketimiz gerek çalışma adayları, gerekse çalışan personeller için;
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 5510 Sayılı SSGSK Kanunu,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 6098 Sayılı Borçlar Kanunu,
 • 6698 Sayılı Kişisel Verileri Kanunu ve yönetmelikler gereği,
 • Çalışma Bakanlığı ve SGK Müfettişlerince yapılan denetimlerde,
 • Veri bankasında gerektiğinde iletişime geçmek üzere,
 • İstatistiksel Çalışmalar için,
 • Ayrıca mahkeme ve bilirkişi incelemelerinde sunmak üzere,
 • Yerel Kolluk Kuvvetleri ve Organize Sanayi Müdürlüğü’ne istenmesi durumunda sunmak üzere
kişisel verileriniz işlenebilir, saklanabilir, kanunun öngördüğü ölçüde aktarılabilir ve yine kanun tarafından belirlenen sürelerin sonunda silinebilir, imha edilebilir.
Kişisel verilerin toplanma yöntemleri nelerdir?
Şirketimizce kişisel verileriniz,iş başvuru formu doldurmanız,paylaşmış olduğunuz CV’ler, web sayfamızdan yapılan iş başvuruları, İnsan Kaynakları birimimiz tarafından prosedülerimizde tanımlı formları doldurmanız,işe alımda vermiş olduğunuz işbaşı evraklarınız,eğitimlerde doldurduğunuz formlar, AGİ formlarınız,Günlük PDKS kayıtlarınız için parmak izi ve mesai formları ve talep edilen bilgilendirmeler neticesinde dolu halde alınan İnsan Kaynakları Formları yolu ile toplanmaktadır.
Kişisel verilerin saklanması ve korunması nasıl yapılmaktadır?
Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak, yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleyecek şekilde oluşturmakla, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemlerini almakla mükelleftir.
Kişisel verilerin saklanması süresi ne kadardır?
Kişisel Verileriniz, ilgili kanunlarda tanımlı olduğu süreler gözetilerek çalıştığınız sürece her daim, ayrılmanız halinde ise 15 yıl süre ile tarafımızca saklanacaktır.
Veri Sahibi, Hastürk’e başvurarak kendisiyle ilgili;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 
Kişisel verilerimin durumu için nereye başvuracağım?
Bu politikada tanımlı Kişisel Verileriniz ile ilgili durumlar için;
 • Mail yolu ile info@hasturkgida.com mail adresine KVKK İK Başvuru Formu ile (İmzalı ve taranmış haliyle)
• Yazılı olarak ise KVKK İK Başvuru Formu ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.
 Kişisel verilerim durumu için başvurum kaç günde sonuçlanmaktadır? 
Dilekçeniz veya mailiniz ile iletmiş olduğunuz talebiniz, 30 gün içerisinde aynı iletişim yolu ile cevaplanacaktır.
 
KAPALI SİSTEM KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA BEYANI
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu HASTÜRK GIDA OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. (Hastürk) lokasyonlarında kullanılan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.
 
İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere www.hasturkgida.com adresinde yer alan HASTÜRK GIDA OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından erişilebilmektedir.
 
1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
 
Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Kurum ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Kurum’a ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları dâhilinde işlenmektedir.
 
2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı
 
Toplanan kişisel veriler, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Kurum’a ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dâhilinde hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.
 
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 
Kişisel veriler, lokasyonlarda yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
 
4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması 
 
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 
Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından  www.hasturkgida.com adresinde yer alan HASTÜRK GIDA OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, HASTÜRK GIDA OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
 
Saygılarımızla.
 
 
SES KAYDI İÇİN AYDINLATMA BEYANI
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu sıfatıyla HASTÜRK GIDA OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak bu bildirim ile açıklayacağımız kapsamda işlenecektir 
 
İşlenen Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 
HASTÜRK GIDA OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından elde edilen kişisel veriler,bu verileri açıklamanıza konu olan; şikayetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması amaçları ile doğru ve güncel olmak kaydıyla işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz ayrıca HASTÜRK tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; HASTÜRK tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, talep,kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; HASTÜRK ve HASTÜRK iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini hukuki sebebiyle; HASTÜRK ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi,uygulanması ve HASTÜRK insan kaynakları politikalarının temini amaçlarıyla 6698 Sayılı Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen; kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
 
Toplanan kişisel verileriniz; kişisel verilerinizin işlenme amaçlarıyla,iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel hukuk kişilerine az önce saydığımız amaçları yerime getirebilmek için,6698 Sayılı Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.hasturkgida.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Beyannamesi’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak da aktarılabileceğini belirtmek isteriz.
 
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 
Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi hakkında da sizi bilgilendirmek isteriz; kişisel verilerinizin, HASTÜRK tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak HASTÜRK ve HASTÜRK ile iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini hukuki sebebiyle toplanmaktadır.Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; şikayetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması, ürün satın alma ve müşteri memnuniyeti işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla ve bu çerçevede sunduğumuz hizmetleri yürütülmesine yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle toplanmaktadır.
 
KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız
 
 Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişsel verilerin silinmesini ve yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme 
haklarına sahipsiniz.
 
Haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.hasturkgida.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Beyannamesi’nde düzenlenen yöntemlerle HASTÜRK ’e iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30(otuz) gün içerisinde ücretsiz sonuçlandırılacaktır.Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, HASTÜRK tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin alınacağını belirtiriz.
Saygılarımızla.
 
ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA BEYANI
1-Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, HASTÜRK GIDA OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, siz ziyaretçilerimizin kişisel verilerini, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.
2.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
KVKK mevzuatı başta olmak üzere ve ilgili diğer mevzuat kapsamında mezkûr kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak güvenlik amacıyla görüntü kayıt süreçlerinin, tesis içine girişlerde kimlik ve izin süreçlerinin yürütülmesi, İSG eğitimlerinin koordinasyonu ve iş kaza kayıtlarının tutulması, acil durum operasyonlarının koordinasyonu, sağlık süreçlerinin yürütülmesi, misafir internet kullanım kayıtları, iletişim formunun alınması gibi amaçlar ve ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülükler ve sorumluluklar kapsamında işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında HASTÜRK tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Kurumumuz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.hasturkgida.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan HASTÜRK GIDA OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Beyannamesi’nden ulaşabilirsiniz.
3-Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Kurumumuz tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.
4-Yurtdışına Veri Aktarımı
Kişisel veriler; Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilmektedir.
5. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Kurum tarafından kamera kayıt sistemi, ziyaretçi beyanları, eğitim katılım tutanakları, formlar, görgü tanıkları, ünite sorumluları, dilekçe, olay yeri bilgileri, yetkili kurumlar, ziyaretçi internet giriş ve kayıt sistemi ve farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK ’nın 4.2. maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5.2. ve 6.3. maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
6. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız
 
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
 
Veri Sahibi, Hastürk’e başvurarak kendisiyle ilgili;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 
 
 
Siz değerli ziyaretçilerimiz, kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerinizi  www.hasturkgida.com adresinde bulunan formu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak, Büğdüz Mah. Nenehatun Cad. No:6 Akyurt / ANKARA /Türkiye adresine göndererek ya da başvuru formunu imzalayarak info@hasturkgida.com e-posta adresi vasıtasıyla Şirketimize iletebilirsiniz. HASTÜRK GIDA OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. 
 
Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Kurum’un Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Saygılarımızla...
image-1 image-2 image-3

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

E-Bültene Abone Olup Kampanyalarımızdan Anında Haberdar Olabilirsiniz.